NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/158/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 listopada 2012w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimisNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jednolity ze zmianami) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/158/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 tekst jednolity ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§ 1
1. Uchwała niniejsza określa zasady zwolnienia z podatku, nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą w ramach pomocy de minimis, przez którą należy rozumieć pomoc, której kwota przyznana podmiotowi gospodarczemu nie przekracza 200 000 EURO w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych.
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w niniejszej uchwale stanowią pomoc de minimis i są udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 06.379.5 z dnia 28 grudnia 2006 r.).

§ 2
Całkowita wartość pomocy de minimis przyznana podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego w okresie trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 EURO.                                   

§ 3
Zwalnia się z podatku, nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będące w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą pod warunkiem utworzenia nowych, stałych miejsc pracy na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 4
Przez nowo utworzone stałe miejsce pracy rozumie się przyrost netto liczby zatrudnionych osób (w przeliczeniu na pełne etaty) w stosunku do średniego zatrudnienia za okres 12 miesięcy poprzedzających dzień nabycia uprawnień do zwolnienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, za cały ten okres.
                                                                                      
§ 5
Zatrudnienie, o którym mowa w § 4 musi być bezpośrednio związane z nieruchomością objętą zwolnieniem.
 
§ 6
Przy ustaleniu poziomu zatrudnienia uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

§ 7
Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje maksymalnie na okres:
1. 12 miesięcy, pod warunkiem utworzenia od 3 do 10 nowych miejsc pracy,
2. 36 miesięcy, pod warunkiem utworzenia od 11 - 20 nowych miejsc pracy,
3. 60 miesięcy, pod warunkiem utworzenia powyżej 20 nowych miejsc pracy.

§ 8
Zwolnienie, o którym mowa w § 3 przysługuje pod warunkiem utrzymania poziomu zatrudnienia przez okres, za który podmiot korzysta ze zwolnienia, lecz nie krótszy niż 1 rok.

§ 9
Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 7 pkt 1-3 liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ubiegający się o pomoc złoży do organu podatkowego informację o nabyciu praw do zwolnienia.

§ 10
1.Do informacji, o której mowa w § 9 podmiot ubiegający się o pomoc publiczną, obowiązany jest przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy:
1) kopie deklaracji ZUS dokumentujące stan zatrudnienia w okresie, o którym mowa w § 4,
2) wszystkie zaświadczenia  o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych  albo  oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
3) pozostałe informacje o których mowa w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
2. Zaświadczenia lub oświadczenie, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz informację, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, obowiązany jest również przedłożyć podmiot korzystający ze zwolnienia na podstawie przepisów niniejszej uchwały, w terminie do 15 stycznia każdego roku.
 
§ 11
Podmiot korzystający ze zwolnienia wynikającego z przepisów niniejszej uchwały obowiązany jest do składania kopii deklaracji ZUS w terminie do 15 stycznia, potwierdzających stan zatrudnienia wynikający z poprzednio złożonych deklaracji. Obowiązkowi temu podlega za cały okres korzystania ze zwolnienia z podatku.

§ 12
W terminie określonym w § 11 podmiot korzystający ze zwolnienia winien dostarczyć organowi podatkowemu zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS dotyczące zatrudnionych pracowników.

§ 13
W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia z podatku od nieruchomości, a podmiot korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę.

§ 14
O utracie praw do zwolnienia, podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę uprawnień.

§ 15
Podmiot korzystający ze zwolnienia obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomocy de minimis określonego w § 1 i § 2 uchwały. W przypadku, gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.

§ 16
Zwolnienie określone przepisami niniejszej uchwały stosuje się wyłącznie w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w artykule 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. Do spraw nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się bezpośrednio przepisy Rozporządzenia.

§ 17
1. Sprawy wszczęte, lecz nie zakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały prowadzi się na podstawie jej przepisów.
2. Przedmiotowa uchwała ma zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które utworzyły nowe, stałe miejsca pracy na warunkach określonych w niniejszej uchwale w okresie pomiędzy uchyleniem uchwały Nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 czerwca 2012r a wejściem w życie niniejszej uchwały.
 
 
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Lubniewic.

§19
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2012.2436 z dnia 2012-11-30

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (27 listopada 2012, 11:07:57)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (3 stycznia 2013, 19:08:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2087