Uchwała nr XXI/148/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 listopada 2012w sprawie zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 ,art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXI/148/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 ,art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów  o 88.089,11 zł, jak w załączniku  nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1. zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 87.792,90 zł, w tym z tytułu dotacji i  środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157,poz.1240 ze zm.), zwiększa się  o kwotę 5.481,90 zł.
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 296,21 zł
 
§2.
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 401.978,46 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 348.978,46 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 ze zm.) zwiększa o  kwotę 23.067,25 zł. 
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53.000 zł
2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o  313.889,35 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 165.889,35 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zmniejsza się o kwotę 28.164,35 zł.
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 148.000  zł
 
§3.
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012 „Dotacje udzielone w 2012r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych”  otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (20kB) excel

Załącznik nr 2 do uchwały (28kB) excel

Załącznik nr 3 do uchwały (19kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2012, 16:24:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 856