NULL string(0) ""

Uchwała nr L/333/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2023w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.) , Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr L/333/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.) , Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 134.441,78 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę134.441,78 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 33.257,72 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.257,72 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  25.998.359,33 zł. w tym:
1) dochody bieżące – 18.130.883,09 zł.
2) dochody majątkowe – 7.867.476,24 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
27.691.687,42 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 17.199.518,85 zł.
2) Wydatki majątkowe –10.492.168,57 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.693.328,09 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.251.443,09 zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
W uchwale nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok w  § 10 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 6 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z  Funduszu Pomocy w kwocie  272.680,92  zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 272.680,92 zł".

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr L/333/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. (552kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 09:19:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131