NULL string(0) ""

Uchwała nr L/330/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2023w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/330/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Na terenie Gminy Lubniewice wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 
Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Lubniewice przy sprzedaży:
1) ze straganów przenośnych, handel na ziemi - 10,00 zł za zajęcie 1 m² powierzchni
2) z samochodu osobowego, ciężarowego, stołu pod zadaszeniem - 21,00 zł.

§ 3. 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez wezwania, na rachunek gminy nr 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty dokonują inkasenci:
1) na terenie wsi:
a) Glisno - sołtys  Damian Rudziński
b) Jarnatów - sołtys  Dagmara Słońska
c) Rogi - sołtys Jan Pulkowski
2) na terenie miasta Lubniewice - Kamila Matczak
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.2, za pobór opłaty targowej wysokości 10% pobranych i odprowadzonych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Traci moc uchwała Nr XXXVI/232/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr L/330/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. (221kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2890 z dnia 2023-11-30

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 08:58:57)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (27 grudnia 2023, 08:06:43)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 158