NULL string(0) ""

Uchwała nr L/329/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2023w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 888), w związku z art. 9, art.28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.) zarządza się, co następuje

Uchwała nr L/329/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 333), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 888), w związku z art. 9, art.28 § 4 oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 ze zm.) zarządza się, co następuje


§ 1. 
Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. 
Inkasentami podatków określonych w § 1 ustanawia się sołtysów następujących sołectw:
1. Glisno - sołtys Damian Rudziński
2. Jarnatów - sołtys Dagmara Słońska
3. Rogi - sołtys Jan Pulkowski

§ 3. 
Ustala się wynagrodzenie z tytułu poboru podatków w wysokości 10 % zainkasowanej  i przekazanej na rachunek budżetu gminy kwoty podatków określonych w § 1 przez inkasentów.

§ 4. 
Pobrane kwoty podatków określonych w § 1 inkasent przekazuje na rachunek budżetu gminy niezwłocznie po upływie terminu płatności danej raty zobowiązania podatkowe, to jest nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, następujących po terminie płatności danej raty podatku.

§ 5. 
Traci moc Uchwała VII/44/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz ustalenie wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr L/329/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. (225kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2889 z dnia 2023-11-30

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 08:55:48)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (27 grudnia 2023, 08:05:56)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 155