NULL string(0) ""

Uchwała nr L/327/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2023w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40, ze zm.) w związku z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr L/327/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40, ze zm.) w związku z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Ustala się zasady przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lubniewice oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży tych nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych.

§ 2. 
1. Sprzedaż nieruchomości, o których mowa w § 1 może nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) nieruchomość gruntowa jest zabudowana i nie jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice, a w razie jego braku, w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice, na potrzeby zabezpieczenia rezerw terenów pod realizację celów publicznych;
2) nieruchomość gruntowa została zagospodarowana zgodnie z postanowieniami umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste lub zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na podstawie decyzji lub przepisu prawa;
3) dotychczasowy użytkownik wieczysty nie posiada zaległości wobec Gminy Lubniewice w stosunku do nieruchomości gruntowej objętej sprzedażą:
a) z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
b) z tytułu podatku od nieruchomości.
2. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, przeznaczenie do sprzedaży i sprzedaż nieruchomości, których dotyczy niniejsza uchwała, może nastąpić jedynie za zgodą Rady Miejskiej w Lubniewicach.

§ 3. 
1. Cenę nieruchomości, których dotyczy niniejsza uchwała, ustala się w sposób określony w art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W przypadku nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej ma także zastosowanie art. 69a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Sprzedaż nieruchomości, których dotyczy niniejsza uchwała na rzecz użytkownika wieczystego następuje w drodze umowy cywilnoprawnej. Przy zapłacie ceny sprzedaży może mieć zastosowanie art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr L/327/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 listopada 2023 r. (220kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 3051 z dnia 2023-12-12

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 listopada 2023, 08:48:44)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (27 grudnia 2023, 08:04:13)
Zmieniono: AKTUALIZACJA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220