Uchwała nr XXI/141/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 listopada 2012w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 12 §2, §11 i §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust.1 oraz art.16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Lubniewic, uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXI/141/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 listopada 2012


w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 §2, §11 i §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust.1 oraz art.16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Lubniewic, uchwala się co następuje:


§1.
Dokonuje się podziału miasta i gminy Lubniewice na 4 stałe obwody głosowania, ustala się
ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
 
§2.
Numery i  granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w § 1, określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.
 
§3.
Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Lubniewicach oraz do przedterminowych wyborów burmistrza Lubniewic przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w  życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
§4.
Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.
 
§5.
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Lubniewice.
 
§6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, w BIP oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie.
 
§7.
Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 5 dni od daty jej podania  do  publicznej  wiadomości.
 
§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (15kB) word

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2012.2425 z dnia 2012-11-30

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2012, 15:45:24)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (30 listopada 2012, 13:30:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1367