NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIX/321/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 19 października 2023w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.) , Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLIX/321/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 października 2023


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.) , Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 454.189,70 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.189,70 zł.
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 450.000,00 zł.

§ 2. 
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 438.806,24 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.993,76 zł. 
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 550.800,00 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  25.633.997,24 zł. w tym:
1) dochody bieżące – 17.766.521,00 zł.
2) dochody majątkowe – 7.867.476,24 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
27.428.509,39 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 16.960.675,92 zł.
2) Wydatki majątkowe –10.467.833,47 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.794.512,15 zł, który zostanie pokryty  przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.352.627,15zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
W uchwale nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok w  § 10 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "  Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.383,67 zł. oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 134.383,67 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.
2. Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:" Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 36.833,05 zł. i wydatki na realizację zadań ujetych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 36.833,05 zł."
3. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie:  " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałalnia Covid-19 w kwocie 6.522.190,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 6.522.190,00 zł. "
4. Ustęp 6 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z  Funduszu Pomocy w kwocie  246.273,68  zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 246.273,68 zł".

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLIX/321/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 października 2023 r. (548kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (20 października 2023, 13:32:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 194