NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVIII/316/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 września 2023w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLVIII/316/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 września 2023


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 , 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270 t.j.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 361.488,44 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 361.488,44 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 225.343,39 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 225.343,39 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  26. 020.515,46 zł. w tym:
1) dochody bieżące – 17.703.039,22 zł.
2) dochody majątkowe – 8.317.476,24 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
27.799.644,15 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 16.781.010,68 zł.
2) Wydatki majątkowe –11.018.633,47 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.779.128,69 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.337.243,69 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023 (zestawienie planowanych  dotacji  udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 
W uchwale nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok w  § 10 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 6 otrzymuje brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie  243.804,70  zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 243.804,70 zł".

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLVII/316/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 września 2023 r. (736kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (27 września 2023, 15:30:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264