NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/313/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 sierpnia 2023w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół parafialny w Lubniewicach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840), oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLVII/313/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 sierpnia 2023


w sprawie udzielenia z budżetu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Gminie Lubniewice - Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół parafialny w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840), oraz § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice, Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Lubniewice dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach - kościół parafialny w Lubniewicach na prowadzenie badań, prac konserwatorskich i innych działań przy zabytku jakim jest marmurowa chrzcielnica wpisana do rejestru zabytków.

§ 2. 
Dotacja, o której mowa w § 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XLIII/281/2023 z dnia 20 lutego 2023 r udzielona jest w wysokości 5000/00 zł (słownie pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 3.
Udzielenie dotacji przez Gminę następuje ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2023 na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubniewice, a Parafią Rzymsko-Katolicką  pw. Matki Bożej Różańcowej w Lubniewicach.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLVII/313/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. (226kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 września 2023, 09:12:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243