NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII/309/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 sierpnia 2023w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLVII/309/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 sierpnia 2023


w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1. 
W statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach stanowiącym załącznik do uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się §6 ust. 4;
2) zmienia się §7 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Działalność Zakładu prowadzona jest w następującej strukturze organizacyjnej: pion administracyjny i pion techniczny”;
3) zmienia się §7 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: „w razie nieobecności Kierownika zastępuje go Główny Księgowy, który podejmuje działania w granicach upoważniania udzielonego mu przez Kierownika”.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLVII/309/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 sierpnia 2023 r. (223kB) pdf
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2154 z dnia 2023-09-01

metryczka


Odpowiada za treść: Dawid Karzólewski
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 września 2023, 08:58:15)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (7 września 2023, 11:52:02)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 167