NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/302/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 czerwca 2023w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035Na podstawie art. 226, 227, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 , poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 40),uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/302/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2023


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230, 231, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 , poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 40),uchwala się, co następuje:


§ 1.
W uchwale XLI/264/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz realizowanych przedsięwzięć Gminy Lubniewice, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 - Objaśnienia przyjętych wartości, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 czerwca 2023, 14:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231