NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/301/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 czerwca 2023w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLVI/301/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2023


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 465.315,35 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 222.315,35 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 243.000,00 zł.
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.271.972,03 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 530.914,53 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 741.057,50  zł.
 
§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  23.840.350,89 zł.w tym:
1) dochody bieżące – 15.540.382,15 zł.
2) dochody majątkowe – 8.299.968,74 zł.
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27.253.130,73 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 16.264.103,63 zł.
2) Wydatki majątkowe –10. 989.027,10 zł.
 
§ 5.
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 3.412.779,84 zł, który zostanie pokryty  przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.970.894,84 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023  (zestawienie planowanych  dotacji  udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr   XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023r.) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.
Załącznik nr 6 do Uchwały nr   XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023 (  Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa Gminy Lubniewice na 2023 rok), otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.
W uchwale nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok w  § 10 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 137.366,47 zł. oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 131.366,47 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.
2. Ustęp 6 otrzymuje  brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy w kwocie 131.844,58  zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 131.844,58 zł".

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
              Tomasz Janiszewski


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 czerwca 2023, 13:58:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 285