NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVI/299/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 czerwca 2023w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniemNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 t. j.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 t. j.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLVI/299/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 czerwca 2023


w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 t. j.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 t. j.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Opracowanie projektu uchwały budżetowej:
1. Wnioski radnych, sołectw, mieszkańców w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań własnych Gminy składane są Burmistrzowi w terminie do dnia 30 września każdego roku.
1) Wnioskodawcy zobowiązani są określić we wniosku zakładane koszty, cele i planowane efekty.
2. Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury, kierownicy referatów Urzędu Miejskiego oraz samodzielne stanowiska pracy, opracowują:
1) przewidywane wykonanie budżetu roku bieżącego;
2) projekty planów dochodów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej-dział, rozdział, paragraf;
3) projekty planów wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej-dział, rozdział, paragraf;
4) przychody i rozchody budżetu;
5) plany rzeczowe zadań inwestycyjnych, które powinny zawierać: nazwę i opis zadania, przewidywany okres realizacji wraz z kalkulacją kosztów;
6) projekty planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych;
7) projekty planów przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury;
8) projekty planów dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
3. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sporządza projekt planów  dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Opracowania, o których mowa w ust.1, 2 i 3 przedkładane są Skarbnikowi Gminy w formie elektronicznej i papierowej według otrzymanych szablonów w terminie do 15 października  roku poprzedzającego rok budżetowy.
5. Założenia do projektów planów finansowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 opracowywane są na podstawie:
1) stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy
z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego;
2) prognoz wzrostu cen w roku budżetowym;
3) prognoz przewidywanego planu zatrudnienia na dzień 1 września roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem przewidywanych zmian wraz z uzasadnieniem;
4) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym;
5) szacunków w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków bieżących w roku poprzedzającym rok budżetowy , wg wykonania na 30 września z uwzględnieniem zmian zachodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego w ten sposób , że wydatki stałe mają być skalkulowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji określonego do konstrukcji budżetu państwa;
6) szczegółowego wykazu zadań inwestycyjnych wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania.
6. Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i projekty, a także prognozowane kwoty dochodów własnych gminy, opracowuje projekt zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków, projekt przychodów i rozchodów budżetu gminy oraz projekt zestawienia przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
7. Podczas opracowywania projektu, o którym mowa w ust. 6 uwzględnia się:
1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i od osób fizycznych;
2) dotacje celowe na realizację zadań własnych;
3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
4) dotacje celowe na realizację zadań przyjętych w drodze umów i porozumień;
5) subwencje ogólne z budżetu państwa.

§ 2.
Projekt uchwały budżetowej i materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej:
1. Burmistrz Lubniewic przygotowuje, na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika Gminy , projekt uchwały budżetowej, który sporządza w szczegółowości tj. dział, rozdział i paragraf.
2. Do projektu uchwały budżetowej załącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać:
1) wybór celu i podstaw projektowanych założeń;
2) poziom planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, ewentualne istotne różnice (zmniejszenia/zwiększenia) w stosunku do podobnych pozycji w roku poprzedzającym;
3) poziom planowanych inwestycji, w tym zaangażowania środków budżetu gminy w zakresie stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego, ogólnego kosztu inwestycji oraz daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.
3. Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie zadań, przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
4. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, Burmistrz przekazuje w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
1) Radzie Miejskiej;
2) Właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
5. Projekt uchwały budżetowej Burmistrz Lubniewic podaje do publicznej wiadomości  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubniewice.

§ 3.
Procedura podejmowania uchwały budżetowej:
1. Przewodniczący Rady Miejskiej  do dnia 22 listopada przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz
z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi w niniejszej uchwale, do zaopiniowania stałym Komisjom Rady oraz wyznacza termin sesji budżetowej.
2. Opinie i wnioski Komisji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady przedkłada Burmistrzowi, co najmniej na 14 dnia przed planowanym terminem sesji budżetowej.
3. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia  nowego wydatku lub zwiększenia kwoty wydatku w stosunku do przewidywanego w projekcie, istnieje  obowiązek wskazania przez Komisję źródła jego sfinansowania.
4. Przy ustaleniu porządku obrad sesji Rady Miejskiej , na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej, powinny być uwzględnione następujące punkty:
1) omówienie przez Burmistrza lub osobę upoważnioną projektu uchwały budżetowej;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej nie później jednak niż przed rozpoczęciem procedury głosowania nad uchwałą budżetową;
3) odczytanie opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Miejskiej dotyczących projektu uchwały budżetowej oraz stanowiska Burmistrza wobec zgłaszanych wniosków;
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami wraz
z ich głosowaniem;
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
5. Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach-nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
6. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej , jednak nie później niż w terminie określonym w ust. 5, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.

§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XXXI/263/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 września 2010 r.  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubniewice.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
               Tomasz Janiszewski


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (22 czerwca 2023, 13:45:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226