NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/293/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 maja 2023w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLV/293/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 maja 2023


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 209.599,51 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 159.599,51 zł.
-  zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 87.259,20 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.434,24 zł.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.824,96  zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  23.343.117,86 zł.w tym:
1) dochody bieżące – 15.286.149,12 zł.
2) dochody majątkowe – 8.056.968,74 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
25.949.241,02 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 15.701.271,42 zł.
2) Wydatki majątkowe – 10. 247.969,60 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 2.606.123,16 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 3. 039.238,16 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023  (zestawienie planowanych  dotacji  udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7. 
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLI/263/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023 (Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023r.) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 
W uchwale nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok w  § 10 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 6 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie  112.092,90  zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 112.092,90 zł".

§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLV/293/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 maja 2023 r. (675kB) pdf

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
     Tomasz Janiszewski

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 czerwca 2023, 10:15:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235