NULL string(0) ""

Uchwała nr XLV/292/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 maja 2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu w 2023 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 t. j.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 t. j.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLV/292/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 maja 2023


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 t. j.) oraz art. 216 ust.2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 t. j.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
1. Udziela się z budżetu Gminy Lubniewice pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu w 2023 r. w postaci dotacji celowej w wysokości 12.993,40 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 40/100) na zadanie „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających na drodze powiatowej nr 1297F w Lubniewicach (ul. Spacerowa), działka o nr ewid. 696”.
2. Źródłem pokrycia zadania, o którym mowa w ust. 1 są dochody własne Gminy Lubniewice.

§ 2. 
Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady jej rozliczania określone zostaną w umowie o pomocy finansowej zawartej pomiędzy Gminą Lubniewice, a Powiatem Sulęcińskim.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLV/292/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 maja 2023 r. (215kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
        w Lubniewicach
     Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (1 czerwca 2023, 10:07:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227