NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/285/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 marca 2023w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLIV/285/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 marca 2023


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 346.707,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.707,00 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 315.000,00zł.
 
§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę  1.340.867,99zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 224.779,09zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.116.088,90 zł.
 
§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  22.953.358,35 zł. w tym:
1) dochody bieżące – 14.946.389,61 zł.
2) dochody majątkowe – 8.006.968,74 zł.
 
§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
25.681.821,82 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 15.479.191,94 zł.
2) Wydatki majątkowe –10. 202.629,88 zł.
 
§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 2.728.463,47 zł, który zostanie pokryty  przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy
2.   Określa się przychody budżetu w kwocie 3. 161.578,47 zł
3.   Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 6. 
W uchwale nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok w  § 10 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustęp 5 otrzymuje brzmienie:  " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.972.190,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 6.972.190,00 zł. "
2. Ustęp 6 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie  65.719,15 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 65.719,15 zł".
 
§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIV/285/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2023 r. (559kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
       w Lubniewicach
    Tomasz Janiszewski


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 kwietnia 2023, 11:54:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 262