NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/274/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007, zm. z 2022r., poz. 1287) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLII/274/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 2268 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M. P. z 2018r., poz. 1007, zm. z 2022r., poz. 1287) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§
1. W uchwale nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”.
2. w § 2 wyrazy „150%” zastępuje się wyrazami „200%”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.


Uchwała nr XLII/274/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (237kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 461 z dnia 2023-02-09

metryczka


Odpowiada za treść: Iwona Kmita
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:41:14)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023, 08:02:37)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 214