NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/271/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy LubniewiceNa podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz ust. 2a pkt 6 lit. a i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLII/271/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 oraz ust. 2a pkt 6 lit. a i 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:§ 1.
W uchwale nr XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 917) wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 17:
1) w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków”.;
2) w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania, w formie umowy oraz rachunków, faktur czy potwierdzeń zapłaty korzystania z usług podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków”.;
3) w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości są zobowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym, korzystając z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zbiorniki te winny być opróżniane w sposób systematyczny nie dopuszczając do ich przepełnienia lub wydzielania odorów.”;
4) w § 17 dodaje się ust. 4 o treści:
„Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do ich opróżniania, korzystając z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Oczyszczalnie te winny być opróżniane zgodnie z instrukcją ich eksploatacji, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i ich wadliwego działania, jednak nie rzadziej niż raz na rok”.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLII/271/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (231kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 457 z dnia 2023-02-09

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Gwizdek
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:29:30)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023, 08:01:18)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 291