NULL string(0) ""

Uchwała nr XLII/270/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych na terenie gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLII/270/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


w sprawie określenia wysokości górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę polegającą na wywozie nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych świadczone przez podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie, w wysokości:
1) za usuwanie nieczystości ciekłych:
a) pochodzących ze zbiorników bezodpływowych – 40 zł/m3
b) pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 zł/m3

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen za wywóz nieczystości płynnych obowiązujących
na terenie Gminy Lubniewice.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLII/270/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (215kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 459 z dnia 2023-02-09

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Gwizdek
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:25:29)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023, 08:00:32)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238