Uchwała nr XLII/268/2023Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 stycznia 2023w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLII/268/2023
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 stycznia 2023


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1.
1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych zwanych dalej dotacją na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Lubniewice lub znajdującym się gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Lubniewice.
2. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.
4. Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji.
 
§ 2.
Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku może obejmować nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
§ 3.
1. Dotacja z budżetu gminy może być udzielona w wysokości do 100% ogółu nakładów koniecznych na prace lub roboty, o których mowa w § 2.
2. W przypadku gdy wnioskodawca na prace określone w ust.1 otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 
§ 4.
1. Kompletne wnioski o dotację kieruje się do Burmistrza Lubniewic w terminie:
1) do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona,
2) w innym terminie ogłoszonym przez Burmistrza Lubniewic w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
2. Terminy o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację przeznaczoną na prace lub roboty budowlane przy zabytku, którego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia tych prac lub robót.
 
§ 5.
1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na który ma być udzielona dotacja.
3. Do wniosku należy załączyć:
1) decyzję o wpisie do rejestru zabytku, którego dotyczą prace lub roboty lub informację o ujęciu zabytku w gminnej ewidencji zabytków,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót, które mają być przedmiotem dotacji lub opinię właściwego organu ochrony zabytków, jeżeli dany zakres prac lub robót nie wymaga wydania decyzji;
4) pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie robót, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym bądź program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5) szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys inwestorski w przypadku wnioskowania o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
4. Wnioski niekompletne nie są rozpatrywane.
5. Wnioski powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) wartości historyczne, artystyczne, kulturowe,
2) znaczenie dla wizerunku miasta,
3) stan techniczny, złożoność prac,
4) możliwości finansowe gminy,
5) możliwości uzyskania dofinasowania z Polskiego Ładu.
 
§ 6.
1. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji powinien  dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743 ze zm.).
2. Podmioty wnioskujące o udzielenie pomocy de minimis są zobowiązane przedłożyć:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
- informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późń. zm.), na Formularzu informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiących załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.
3. W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, w tym działalność rolniczą lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, dotacja stanowić będzie odpowiednio pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rybołówstwie, jeżeli udzielenie tej pomocy związane jest z prowadzeniem tej działalności i następuje na zasadach określonych w:
1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minmis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2023 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6- miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia;
2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.;
3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s.45, z późn. zm.),obowiązującym do dnia 31 grudnia 2023 r.
4. W związku ze wskazanym w ust. 3 pkt 1 okresem stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis mogą być udzielone najpóźniej do dnia 30.06.2024 r.
5. Wsparcie udzielane na działalność o charakterze gospodarczym stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 i jest udzielane zgodnie z zasadami określonymi w tym rozporządzeniu.
 
§ 7.
1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Lubniewicach w uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
2) rodzaj prac lub robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację,
3) kwotę dotacji podlegającej sfinansowaniu z budżetu gminy,
4) kwotę dotacji podlegającej sfinansowaniu z Polskiego Ładu,
2. Wysokość udzielonej dotacji może być niższa od wysokości wnioskowanej dotacji.
 
§ 8.
W przypadku gdy dotacja ma być sfinansowana z Polskiego Ładu uchwała, o której mowa w § 7 ust. 1 stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą, pod warunkiem otrzymania dofinasowania z Polskiego Ładu.
 
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLII/268/2023 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 stycznia 2023 r. (316kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
    
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 458 z dnia 2023-02-09

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (31 stycznia 2023, 12:17:30)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (10 lutego 2023, 07:59:37)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 63