NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/258/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2022w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie LubniewiceNa podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), po stwierdzeniu że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice przyjętego przez Radę Miasta i Gminy Lubniewice uchwałą Nr XVI/125/2000 dnia 28.06.2000 r. zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXVI/192/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., oraz uchwałą Nr XL/251/2022 z dnia 21 listopada 2022 r., uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLI/258/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), po stwierdzeniu że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice przyjętego przez Radę Miasta i Gminy Lubniewice uchwałą Nr XVI/125/2000 dnia 28.06.2000 r. zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXVI/192/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., oraz uchwałą Nr XL/251/2022 z dnia 21 listopada 2022 r., uchwala się co następuje:Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Zgodnie z uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie jez. Lubniewsko w obrębie Glisno w gminie Lubniewice, zmienionej uchwałą nr XXI/126/2020 z dnia 21 września 2020 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zwany dalej planem.
2.   Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej - treści uchwały oraz:
1) rysunku planu w skali 1:1000, obejmującego obszar objęty planem wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury technicznej – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu - stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zbiór danych przestrzennych – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3.   Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) tereny zabudowy usługowej turystycznej, oznaczone symbolem – UT;
2) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem –  KDW;
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zwane dalej liniami rozgraniczającymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole oznaczające przeznaczenie poszczególnych terenów;
5) wymiarowanie.
5. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa będzie o:
1) zabudowie letniskowej – należy przez to rozumieć budynki służące do czasowego zamieszkania lub rekreacji indywidualnej niebędące zabudową mieszkaniową, służące, jako stała baza noclegowa w ramach usług turystycznych lub rekreacji indywidualnej, które nie wymagają wyposażenia w instalacje (urządzenia) do ogrzewania pomieszczeń w okresie obniżonych temperatur;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą obszar dopuszczalnego położenia budynków    lub wiat, z dopuszczeniem przekraczania ich do 1 m zadaszeniem lub okapem dachów;
3) typach zabudowy letniskowej - należy przez to rozumieć budynki letniskowe o jednakowych: gabarytach, usytuowaniu w stosunku do poziomu parteru, geometrii  dachu, oraz jednakowym pokryciu i kolorystyce dachu.
 
§ 2.
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu, z uwzględnieniem odległości od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów istniejących jest dopuszczona, pod warunkiem zachowania ustaleń dla nowej zabudowy;
3) dopuszcza się inną geometrię dachów niż ustalono w ustaleniach szczegółowych nad takimi częściami budynku jak zadaszenia wejść  do budynków, taras lub weranda.
 
§ 3.
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obszar objęty planem w całości znajduje się w granicach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko”;
2) ustala się dla terenów UT dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych.
 
§ 4.
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i krajobrazu kulturowego w przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku podczas prowadzenia prac budowlanych i ziemnych, mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 
§ 5.
W zakresie infrastruktury technicznej:
1) w granicach niniejszego planu dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub likwidację istniejących sieci oraz budowę nowych sieci infrastruktury technicznej;
2) ustala się lokalizację nowych sieci wyłącznie jako podziemnych.
 
§ 6.
Plan w całości obejmuje grunty leśne o powierzchni 1,1642 ha, które przeznacza się w niniejszym planie na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z decyzją Ministra Środowiska - decyzja znak: DLŁ-WNL.8130.42.2022.MP z dnia: 01.06.2022 r.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe
§ 7.
Dla terenów oznaczonych symbolem 1UT i 2UT:
1. W zakresie funkcji terenu:
1) ustala się przeznaczenie terenu na usługi turystyczne;
2) dopuszcza się lokalizację na terenie 1UT:
a) zabudowy rekreacji indywidualnej,
b) pola namiotowego lub kempingowego,
c) obiektu administracji usług turystycznych,
d) wiat i budynków związanych z obsługą ruchu turystycznego, jak: wypożyczalnia sprzętu sportowego, obiekt sanitarny dla obsługi pola namiotowego lub kempingowego.
2. Ustala się zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalna powierzchnia zabudowy -  15 % terenu;
2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 50% powierzchni terenu;
3) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki: od 0,01 do 0,3;
4) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m;
5) geometria dachów:
a) na terenie 1UT - dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 10 do 45 stopni,
b) na terenie 2UT - dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 50 do 70 stopni;
6) rodzaj pokrycia i kolor dachu: dachówka, blachodachówka lub gont bitumiczny w odcieniach czerwieni, brązu, szarości (w tym antracyt), ciemnej zieleni lub gont drewniany w odcieniach brązu;
7) zakaz lokalizacji więcej niż 2 odmiennych typów zabudowy letniskowej na terenie;
8) dopuszczenie lokalizacji wiat drewnianych o wysokości od płaszczyzny terenu do najwyższego punktu dachu - do 6 m, krytych słomą, trzciną, gontem drewnianym blachodachówką lub gontem bitumicznym, w odcieniach czerwieni, brązu, szarości (w tym antracytu) lub ciemnej zieleni;
9) zakaz lokalizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych i żelbetowych;
10) ogrodzenia przewidzieć wraz z nasadzeniami zielenią pnącą lub żywopłotem.
3. W zakresie komunikacji ustala się:
1) dojazd do terenów drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW;
2) możliwość lokalizacji miejsc parkingowych w tym miejsc parkingowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.
4. W zakresie obsługi infrastrukturą techniczną ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego ujęcia położonego poza granicą opracowania planu;
2) odprowadzanie ścieków sanitarnych do lokalnego systemu oraz szczelnych zbiorników na ścieki;
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren lub do urządzeń odwadniających;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o sieci elektroenergetyczne oraz stację transformatorową zlokalizowaną poza granicą opracowania planu;
5) zaopatrzenia w energię cieplną obiektów usługowych całorocznych z własnych źródeł z wykorzystaniem wysokowydajnych urządzeń z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej lub innych ekologicznych źródeł w tym z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem energii wiatrowej i biogazu;
6) obowiązek zapewnienia miejsc do czasowego gromadzenia odpadów z dopuszczeniem wykorzystania miejsc poza granicą opracowania planu.
5. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
1) ustala się minimalną powierzchnię nowo-wydzielanej działki budowlanej - 350 m²;
2) ustala się minimalną szerokość nowo-wydzielanej działki budowlanej - 20 m;
3) ustala się prowadzenie granic prostopadle do linii rozgraniczającej z terenem KDW lub prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej teren podlegający podziałowi.
 
§ 8.
Dla terenu oznaczonego symbolem: KDW ustala się:
1) funkcję terenu – droga wewnętrzna (poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej) wraz z parkingiem;
2) szerokość w liniach rozgraniczenia,  jak na rysunku planu;
3) zachowanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających teren;
4) obowiązek zapewnienia: minimum 2 miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
5) nawierzchnię gruntową z dopuszczeniem utwardzenia;
6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren lub do urządzeń odwadniających;
7) jeśli w wodach opadowych lub roztopowych przekroczone zostaną dopuszczalne prawem stężenia zanieczyszczeń, ustala się obowiązek zapewnienia ich oczyszczania w zakresie określonym przepisami odrębnymi.
 
Rozdział 3.
Ustalenia końcowe
§ 9.
Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z którą na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku zbycia nieruchomości, naliczona zostanie opłata planistyczna:
1) dla terenu 1UT i 2UT  w wysokości 10%;
2) dla pozostałych terenów w wysokości 1%.
 
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLI/258/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. (6578kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 95 z dnia 2023-01-11

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 13:49:59)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 stycznia 2023, 07:49:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 376