NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/257/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2022w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości RogiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice przyjętego przez Radę Miasta i Gminy Lubniewice uchwałą Nr XVI/125/2000 dnia 28.06.2000 r. zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXVI/192/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., oraz uchwałą Nr XL/251/2022 dnia 21 listopada 2022 r. uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLI/257/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice przyjętego przez Radę Miasta i Gminy Lubniewice uchwałą Nr XVI/125/2000 dnia 28.06.2000 r. zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXVI/192/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., oraz uchwałą Nr XL/251/2022 dnia 21 listopada 2022 r. uchwala się co następuje:Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Zgodnie z uchwałą Nr XX/159/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla założenia pałacowego w miejscowości Rogi, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/229/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem.
2.   Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu, wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice, przedstawiony w załączniku nr 1 w skali 1:1000;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych  w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zbiór danych przestrzennych – stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3.   Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U;
2) teren zabudowy  usługowo - mieszkalnej - oznaczony symbolem UM;
3) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym - oznaczony symbolem RM;
4) tereny lasów, oznaczone symbolem ZL;
5) teren rolniczy, oznaczony symbolem R;
6) teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony symbolem WS;
7) teren infrastruktury technicznej wodociągowej, oznaczony symbolem W.
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2)linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zwane dalej w skrócie liniami rozgraniczającymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
5) obszary wpisane do rejestru zabytków;
6) obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków;
7) strefa otwarcia widokowego;
8) strefa ochrony ekspozycji pałacu;
9) strefa ochrony ekspozycji jeziora;
10) strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody;
11) główne aleje;
12) symbole oznaczające przeznaczenie poszczególnych terenów.
5.   Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą obszar dopuszczalnego położenia budynków   i wiat, linia ta nie dotyczy gzymsów, ocieplenia, wykuszy, balkonów, okapów, pilastrów, schodów i ramp;
2) geometrii dachów –  należy przez to rozumieć: kąt nachylenia połaci dachowych, wysokość usytuowania kalenicy i kierunek kalenicy;
3) strefie otwarcia widokowego - należy przez to rozumieć przestrzeń o ograniczonych niniejszą uchwałą możliwościach zagospodarowania, utworzonej w celu ochrony możliwości wizualnej penetracji przestrzeni od strony pałacu;
4) strefie ekspozycji pałacu - należy przez to rozumieć przestrzeń o ograniczonych niniejszą uchwałą możliwościach zagospodarowania, utworzonej w celu ochrony wizerunku pałacu (ograniczenia przesłaniania pałacu i wizerunkowego konkurowania z pałacem);
5) strefie ekspozycji jeziora - należy przez to rozumieć przestrzeń o ograniczonych niniejszą uchwałą możliwościach zagospodarowania, utworzonej w celu ochrony możliwości wizualnej penetracji przestrzeni jeziora (ograniczenia przesłaniania) i dostępu do jeziora;
6) usługach rzemiosła artystycznego – należy przez to rozumieć zakłady wytwarzające przedmioty użytkowe i dekoracyjne o charakterze artystycznym;
7) hotelu, pensjonacie – należy przez to rozumieć odpowiednio hotel, pensjonat, w rozumieniu przepisów o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
8) SPA - miejsce wykonywania wszelkiego rodzaju zabiegów mających na celu ogólną poprawę zdrowia i samopoczucia.
 
§ 2.
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Ustala się lokalizację zabudowy od linii rozgraniczenia terenu lasu i innych budynków zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu.
2. Jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów istniejących jest dopuszczona, pod warunkiem zachowania ustaleń dla nowej zabudowy.
3. Dopuszcza się inne niż ustalone dla dachów głównych nachylenie połaci dachowych nad takimi elementami budynku jak: lukarny, nadstawki, wykusze, tarasy, ogrody zimowe i wejścia do budynku.
4. Na terenie U, RM, 1ZL, 2ZL, 3ZL i WS dopuszcza się lokalizację altan i samotni - obiektów drewnianych o następujących parametrach:
1) wysokość obiektów do 5 m, licząc od powierzchni terenu lub lustra wody do najwyższego punktu konstrukcji;
2) geometria dachu - dach stożkowy lub namiotowy;
3) pokrycie dachu - dachówka, łupek, gont drewniany lub gont bitumiczny w odcieniach czerwieni lub brązu.
5. Wskaźniki określone w stosunku do działki w granicach jednostkowego terenu, dopuszcza się stosować w odniesieniu do kilku działek w obrębie jednej nieruchomości w granicach danego terenu.
 
§ 3.
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) dopuszczalny, określony przepisami odrębnymi, poziom hałasu:
a) na terenie oznaczonym symbolem UM - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo -usługowych,
b) na terenie oznaczonym symbolem RM - jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
c) na terenie oznaczonym symbolem: U - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
2) ograniczenie uciążliwości usług do granic własnej nieruchomości.
 
§ 4.
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1. W granicach planu występują:
1) obszary wpisane do rejestru zabytków, wobec których obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
a) park pałacowy położony w miejscowości Rogi – nr rejestru: L-806/A – w granicach terenów: 2ZL i U,
b) zespół folwarczny położony w miejscowości Rogi – nr rejestru: L-797/A – w granicach terenu UM;
2) obiekty wpisane do rejestru zabytków, wobec których obowiązują przepisy odrębne
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
a) pałac murowany położony w granicach terenu U – nr rejestru: KOK-I-254/79 – oznaczony `na rysunku planu,
b) obiekty pofolwarczne (oficyna mieszkalna, stajnia z mieszkaniem i stajnia z wozownią) położone w granicach terenu  UM – oznaczone na rysunku planu – nr rejestru: L-797/A;
3) obszar ujęty w gminnej ewidencji zabytków - „cmentarz rodowy”  mauzoleum rodzinne, stanowiący część parku pałacowego wpisanego do rejestru zabytków, położony na terenie o symbolu 2ZL i oznaczony na rysunku planu, wobec którego obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. W obszarach wpisanych do rejestru zabytków ustala się:
1) zakaz, lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
2) zakaz lokalizacji wież i masztów nadawczo-odbiorczych;
3) zakaz lokalizacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych, biogazowni i elektrowni wiatrowych;
4) ustala się zachowanie na terenach 2ZL, 3ZL i U głównych alei – należy utrzymać drożność przejścia i przejazdu z dopuszczeniem lokalizacji bram na terenie U.
3. W przypadku odkrycia przedmiotu podczas robót budowlanych lub ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, obowiązują przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia.
 
§ 5.
W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie przewiduje się w granicach planu obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§ 6.
W zakresie infrastruktury technicznej:
1. Dopuszcza się utrzymanie, budowę, odbudowę, przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz likwidację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wyłączonych z eksploatacji.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę - ustala się zaopatrzenie w wodę:
1) z sieci wodociągowej;
2) do celów bytowych i gospodarczych, w oparciu o ujęcie wody na terenie W lub 1ZL;
3) do celów gospodarczych w oparciu o ujęcie wody na terenie 2ZL;
4) w oparciu o stację uzdatniania wody na terenie U.
3. W zakresie odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej w oparciu o:
1) lokalną sieć kanalizacji sanitarnej;
2)oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną na terenie oznaczonym symbolem U z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych na teren WS;
3) szczelne zbiorniki na ścieki do czasu budowy lub rozbudowy kanalizacji sanitarnej;
4) istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
1) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, powierzchniowo na teren, do gruntu lub zbiorników wodnych w tym na teren WS;
2) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi po uprzednim oczyszczeniu, jeżeli przekroczą dopuszczalne wielkości ustalone w przepisach odrębnych.
5. Dopuszcza się zaopatrzenie w gaz  w oparciu o gaz w zbiornikach, docelowo z sieci gazowej.
6. W zakresie zaopatrzenia obiektów w energię elektryczną ustala się zaopatrzenie
w energię elektryczną w oparciu o:
1) sieć elektroenergetyczną;
2) stacje istniejące na terenie U i planowane stacje transformatorowe;
3) indywidualne urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, z wyłączeniem uciążliwych urządzeń do pozyskiwania energii z siły wiatru i biogazowni, z zastrzeżeniem §4 ust. 2 pkt 3.
7. Ustala się zaopatrzenie w energię cieplną obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w oparciu o zbiorczy system ogrzewania lub z własnych indywidualnych źródeł z wykorzystaniem wysokowydajnych urządzeń działających w oparciu o energię elektryczną, gaz ziemny lub inne ekologiczne źródła, w tym urządzenia wytwarzające ciepło w oparciu o energię odnawialną z wyłączeniem biogazowni i siłowni wiatrowych, z zastrzeżeniem §4 ust. 2 pkt 3.
8. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsca do czasowego gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 
§ 7.
W zakresie komunikacji:
1. Ustala się obowiązek zapewnienia minimum:
1) 3-ech miejsc postojowych na lokal usługowy, a ponad to 1-go miejsca postojowego dla samochodów osobowych na każde 5 miejsc noclegowych w hotelu, pensjonacie lub innym obiekcie turystycznym;
2) 1-go miejsca postojowego dla samochodów osobowych na każdy lokal mieszkalny;
3) minimum 1-dno miejsce postojowe wśród zgrupowanych każdych nowych 15 stanowisk postojowych przewidzieć jako miejsce postojowe na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, obowiązek ten nie dotyczy parkingów mniejszych niż 6 miejsc postojowych.
2. Miejsca parkingowe należy zapewnić w granicach planu, w granicach własnej nieruchomości bez obowiązku zapewnienia ich w granicach poszczególnych jednostek.
§ 8. Plan obejmuje w części grunty leśne przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne (0,8015 ha), które uzyskały zgodę Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - decyzja znak: DLŁ-WNL.8130.63.2021.PD z dnia: 07.10.2021 r.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe
§ 9.
Dla terenu oznaczonego symbolem U:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się usługi związane z turystyką w formie hotelu lub pensjonatu;
2) dopuszcza się usługi zdrowia, SPA, ośrodek odnowy i rehabilitacji;
3) dopuszcza się usługi sportu i rekreacji;
4) dopuszcza się usługi oświaty;
5) dopuszcza się usługi rzemiosła artystycznego i usługi gastronomii;
6) dopuszcza się funkcję mieszkaniową jednorodzinną.
2. Obowiązują zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 15 % powierzchni terenu;
2) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 70 % powierzchni terenu;
3) ustala się minimalną i maksymalną intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu: od 0,02 do 0,45;
4) ustala się możliwość lokalizacji zabudowy przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tej granicy;
5) zakaz lokalizacji zabudowy budynkami w strefie otwarcia widokowego i strefie ochrony ekspozycji jeziora;
6) w strefie ekspozycji pałacu zakaz lokalizacji budynków z wyjątkiem zabudowy uzupełniającej, lokalizowanej w formie rozbudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków  lub wolnostojącej zabudowy:
a) basenu lub sauny, lub
b) budynku usług zdrowia i rehabilitacji, lub
c) sal gimnastycznych i sportowych;
7) ustala się poza strefą ekspozycji pałacu, strefą otwarcia widokowego i strefą ochrony ekspozycji jeziora możliwość lokalizacji nowej zabudowy, wiat oraz lokalizacji naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej jak: stacje transformatorowe, pompy ciepła, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, zabudowy gospodarczej i garażowej jak: letnie kuchnie, garaże, magazyny sprzętu ogrodniczego;
8) ustala się w strefie ochrony ekspozycji pałacu możliwość lokalizacji:
a) altan ogrodowych, samotni i innych obiektów małej architektury,
b) boisk sportowych i kortów tenisowych;
9) ustala się możliwość lokalizacji przy skrzyżowaniach linii rozgraniczającej terenu U z główną aleją oznaczoną na rysunku planu,  bram wolnostojących lub powiązanych z innym obiektami usługowymi lub gospodarczymi;
10) ustala się obowiązek maskowania zielenią średniowysoką lub pnączami zabudowy gospodarczej, garażowej oraz naziemnej infrastruktury technicznej.
3. Obowiązują zasady zabudowy:
1) w zakresie istniejącej zabudowy wpisanej do rejestru zabytków (pałacu), ustala się możliwość:
a) nadbudowy pałacu wyłącznie o lukarny lub nadstawki, pod warunkiem zachowania geometrii i kolorystyki dachu głównego;
b) przebudowy pałacu pod warunkiem zachowania kompozycji elewacji;
c) przebudowy i rozbudowy pałacu o nową część, w tym w strefie ekspozycji pałacu, zgodnie z poniższymi ustaleniami:
- wysokość zabudowy: od 0 m (dla zabudowy usytuowanej pod ziemią) do 10 m, licząc od najwyżej położonej płaszczyzny ziemi przy krawędzi planowanego budynku,
- geometria dachu głównego: dwuspadowy, naczółkowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 60 stopni, przy czym dopuszcza się również inną geometrię, w tym dachy płaskie,
- pokrycie dachu: dachówka typu karpiówka w odcieniach czerwieni, materiał przezroczysty, materiał biologicznie czynny lub tarasy;
2) ustala się poza strefą ekspozycji pałacu, poza strefą otwarcia widokowego oraz strefą ekspozycji jeziora w odniesieniu do nowej zabudowy oraz wiat:
a) maksymalną wysokość: 9 m,
b) formę dachu głównego: dwuspadowy, naczółkowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 60 stopni,
c) pokrycie dachu: dachówka typu karpiówka w jednolitym stonowanych odcieniach czerwieni, a w odniesieniu do wiat też gont drewniany lub gont bitumiczny w odcieniach czerwieni lub brązu,
d) kierunek kalenic dachów głównych równoległy lub prostopadły do kalenicy głównego dachu pałacu lub najbliższej linii rozgraniczającej teren U, lub jednej z krawędzi elewacji najbliżej położonej istniejącej zabudowy;
3) ustalenia w pkt 2 nie dotyczą ziemianki.
4. W zakresie kształtowania zieleni ustala się:
1) ograniczenie wycinki drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element kompozycji zabudowy lub zespołu zieleni, do:
a) cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych,
b) wycinki służącej wyeksponowaniu zabytku;
2) obowiązek nasadzeń zieleni wysokiej zgodnie z historyczną kompozycją zabytkowego parku to jest z zachowaniem alej, miejsc wolnych od zieleni wysokiej.
5. W zakresie zasad scalania i podziału na działki ustala się z uwagi na wpis obszaru do rejestru zabytków, brak możliwości podziału na działki.
6. W zakresie komunikacji ustala się:
1) dojazd do terenu z drogi zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) obowiązek zapewnienia dojazdu z drogi zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego do terenu W oraz RM.
 
§ 10.
Dla terenu oznaczonego symbolem RM:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się zabudowę zagrodową w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym;
2) dopuszcza się usługi agroturystyczne.
2. W zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
1) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% powierzchni działki;
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 50% powierzchni działki;
3) minimalną i maksymalną intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu: od 0,02 do 0,6;
4) możliwość lokalizacji zabudowy przy granicy działek, lub w odległości 1,5 m od granicy z działką budowlaną.
3. Obowiązują zasady zabudowy terenu:
1) w odniesieniu do istniejącego budynku – dopuszcza się rozbudowę, przebudowę lub nadbudowę według zasad i parametrów ustalonych dla nowej zabudowy;
2) w odniesieniu do nowej zabudowy ustala się:
a) maksymalną wysokość budynków: 12 m,
b) geometrię dachów głównych: dach dwuspadowy w tym naczółkowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 40 do 60 stopni,
c) pokrycie dachów: dachówka typu karpiówka w jednolitym stonowanym kolorze czerwonym,
d) kierunek kalenic dachów głównych: równoległy lub prostopadły do najbliższej granicy, przy której jest lokalizowany budynek, lub równoległy, lub prostopadły do kalenicy budynku istniejącego zlokalizowanego na terenie.
4. W zakresie zasad scalania i podziału na działki ustala się:
1) minimalną powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej: 0,02 ha;
2) obowiązek zapewnienia szerokości działek nie mniejszej niż 25 m licząc wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym symbolem R;
3) obowiązek prowadzenia linii podziału na działki prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej z terenem R.
5. Ustala się obsługę komunikacyjną z drogi zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, poprzez teren U.
 
§ 11.
Dla terenu oznaczonego symbolem UM:
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się przeznaczenie: zabudowa usługowo - mieszkalna, usługi związane z turystyką, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności lub jednorodzinna;
2) dopuszcza się przeznaczenie: funkcja mieszkaniowa;
3) dopuszcza się przeznaczenie: usługi sportu i rekreacji, w tym jeździectwo konne;
4) dopuszcza się przeznaczenie terenu na usługi handlu, gastronomii lub usługi rzemiosła artystycznego.
2. Obowiązują zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy: 35% powierzchni terenu;
2) ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 10% powierzchni terenu;
3) ustala się minimalną i maksymalną intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu: od 0,1 do 0,9;
4) dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy z działką budowlaną.
3. Obowiązują zasady zabudowy:
1) w zakresie istniejącej zabudowy wpisanej do rejestru zabytków ustala się utrzymanie zabudowy z możliwością rozbudowy o tarasy, ogrody zimowe oraz nadbudowę bez zmian geometrii dachów głównych z dopuszczeniem lokalizacji lukarn, nadstawek lub otworów okiennych w dachu;
2) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy
a) ustala się maksymalną wysokość budynków: 10 m,
b) ustala się formę dachu: naczółkowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 do 50 stopni, z dopuszczeniem innej geometrii dachów na powierzchni maksymalnie 25% rzutu dachu w odniesieniu do pojedynczego budynku,
c) ustala się kierunek kalenicy dachów głównych: równoległy lub prostopadły do linii rozgraniczenia z terenem R, z tolerancją do 5 stopni;
3) ustala się pokrycie dachów: dachówka typu karpiówka w jednolitym kolorze stonowanej czerwieni.
4. Ustala się zasady scalania i podziału na działki:
1) ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielonych działek budowlanych: 0,15 ha;
2) linie podziału na działki należy prowadzić prostopadle lub równolegle do jednej z linii rozgraniczających teren;
3) ustala się szerokość frontu działki - minimum 30 m od strony drogi zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
5. Ustala się dojazd do działek z drogi zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
§ 12.
Dla terenu oznaczonego symbolem W:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: infrastruktura techniczna wodociągowa (ujęcie wody dla potrzeb bytowych i gospodarczych).
2. Na całym terenie W obowiązuje strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody pitnej, w której zachodzi obowiązek:
1) utrzymania sprawności urządzeń wodnych;
2) racjonalnego gospodarowania wodą, w tym ograniczenia poboru wody do wielkości określonych na podstawie przepisów prawa wodnego.
3. W zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
1) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% powierzchni działki;
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 50% powierzchni działki;
3) utrzymanie istniejącego ujęcia wody z dopuszczeniem jej przebudowy lub budowy studni zastępczej;
4) możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej związanej lub nie kolidującej z przeznaczeniem terenu.
4. W zakresie komunikacji ustala się dojazd z drogi zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, poprzez tereny: U oraz RM.
 
§ 13.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZL
1. W zakresie przeznaczenia terenu:
1) ustala się funkcję terenu: lasy;
2) dopuszcza się zabudowę związanej z gospodarką leśną;
3) dopuszcza się lokalizację budowli związanej z gospodarką leśną;
4) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej niezbędnej dla prowadzonej gospodarki leśnej.
2. W zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
1) maksymalną powierzchnię zabudowy: 10% powierzchni działki w granicach wyznaczonego terenu;
2) minimalną powierzchnię biologicznie czynną: 70% powierzchni działki w granicach wyznaczonego terenu;
3) minimalną i maksymalną intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni terenu: od 0 do 0,2.
3. Obowiązują zasady zabudowy terenu - ustala się:
1) maksymalną wysokość budynków i wiat oraz budowli w formie budynków: 11 m;
2) geometrię dachów głównych: dach dwuspadowy, w tym naczółkowy, lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 25 do 45 stopni;
3) możliwość pokrycia wiat dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci od 15 stopni do 30 stopni;
4) pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, materiał dachówkopodobny lub gont bitumiczny, w jednolitym   stonowanym   kolorze   czerwonym,   brązowym,   szarym   lub ciemnozielonym;
5) kierunek kalenic dachów głównych lub najwyższych krawędzi dachu wiat: równoległy lub prostopadły do najbliższej położonej linii rozgraniczającej teren 1ZL;
6) parametry budowli nie będących budynkiem - wysokość nie większą niż 25 m.
4. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:
1) lokalizację ujęcia wody;
2) lokalizację bezodpływowego zbiornika na ścieki.
5. W zakresie zasad scalania i podziału na działki ustala się:
1) minimalną powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej: 0,3 ha;
2) obowiązek zapewnienia szerokości działek nie mniejszej niż 50 m;
3) obowiązek prowadzenia linii podziału na działki prostopadle lub równolegle do najbliższej linii rozgraniczającej teren 1ZL.
6. W zakresie komunikacji - ustala się  dojazd do terenu 1ZL z drogi zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
§ 14.
Dla terenu oznaczonego symbolem 2ZL:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: lasy.
2. Teren w całości wpisany do rejestru zabytków – nr rejestru L-806/A jako park pałacowy w miejscowości Rogi.
3. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:
1) zachowanie lub odtworzenie alej spacerowych w szczególności wzdłuż głównych alej określonych na rysunku planu oraz urządzeń wodnych (kanałów, mostów przez kanały);
2) utrzymanie naturalnego charakteru lasu - charakteru parku w stylu romantycznym;
3) obowiązek zachowania ciągłości, istniejących w na terenie U i na terenie 3ZL, alej i ścieżek;
4) możliwość uczytelnienia i zagospodarowania obiektu tzw. Mauzoleum rodowego „cmentarza rodowego", ujętego w gminnej ewidencji zabytków- uczytelnienie przejść i uporządkowanie obiektów upamiętniających to miejsce;
5) możliwość odtworzenia zbiorników retencyjnych i systemu odwodnień;
6) ochronę drzewostanu, poprzez jego pielęgnację i sukcesywne uzupełnianie składem historycznym i nowymi nasadzeniami;
7) możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej związanej lub nie kolidującej z przeznaczeniem terenu;
8) utrzymanie istniejącej infrastruktury - ujęcia wody, z dopuszczeniem jej przebudowy lub rozbudowy w formie budynku lub budowli o parametrach:
a) wysokości w najwyższym miejscu konstrukcji do 4,0 m,
b) geometria dachu głównego: jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 15 do 35 stopni, z kalenicą równoległą lub prostopadłą do jednego z odcinków linii rozgraniczających teren inwestycji,
c) pokrycie dachu budynku: materiał dachówko-podobny lub gont bitumiczny, w jednolitym stonowanym kolorze czerwonym, brązowym, szarym lub ciemnym zielonym;
9) możliwość lokalizacji zabudowy w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej.
4. W zakresie komunikacji: ustala się dojazd z drogi publicznej powiatowej zlokalizowanej poza granicą objętą planem poprzez teren 3ZL lub 1ZL.
 
§ 15.
Dla terenu oznaczonego symbolem 3ZL ustala się:
1) przeznaczenie terenu: lasy;
2) zachowanie na terenie 3ZL ciągłości istniejących alej i ścieżek w szczególności na przedłużeniu alej na terenie 2ZL;
3) możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej niezbędnej dla prowadzonej gospodarki leśnej;
4) w zakresie komunikacji:
a) dojazd do terenu 3ZL z drogi publicznej powiatowej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
b) obowiązek zapewnienia na terenie 3ZL dojazdu do terenu 2ZL.
 
§ 16.
Dla terenu oznaczonego symbolem WS:
1. Ustala się przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądowe.
2. Ustala się możliwość:
1) wykorzystania istniejącego zbiornika wodnego jako zbiornika retencyjnego;
2) lokalizacji lub odbudowy urządzeń wodnych, w tym pomostów, zastawki, i slipu;
3) lokalizacji małej architektury;
4) lokalizacji altan i samotni.
3. Ustala się dojazd z drogi publicznej zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poprzez teren oznaczony symbolem U.
 
§ 17.
Dla terenu oznaczonego symbolem: R ustala się:
1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;
2) zakaz zabudowy budynkami i budowlami naziemnymi;
3) możliwość lokalizacji infrastruktury technicznej podziemnej;
4) dojazd z drogi publicznej zlokalizowanej poza granicą obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 
Rozdział 3.
Ustalenia końcowe
§ 18.
Ustala się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z którą na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku zbycia nieruchomości, naliczona zostanie opłata planistyczna w wysokości 30 % od wzrostu wartości nieruchomości.
 
§ 19.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 20.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLI/257/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. (3726kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 88 z dnia 2023-01-10

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 13:43:00)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (12 stycznia 2023, 07:48:29)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317