NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/264/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2022w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035Na podstawie art. 226, art. 227,art. 228, art. 229, art. 230, art 231, art. 232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLI/264/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, art. 227,art. 228, art. 229, art. 230, art 231, art. 232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372), uchwala się, co następuje:


§ 1.
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2023-2035, obejmującą:
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Informacje o relacji kształtowania długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2023-2035 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§ 3.
Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Upoważnia się Burmistrza Gminy Lubniewice do:
1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały,
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3.Przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ,
4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych
z udziałem środków, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lubniewice.
 
§ 6.
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Lubniewice nr XXXII/201/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035 z późn. zmianami.
 
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uchwała nr XLI/264/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. (3785kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 13:33:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355