NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/263/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2022w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art 216, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 242, art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.),oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. z 2022 r., poz.583) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XLI/263/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art 216, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 242, art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.),oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. z 2022 r., poz.583) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 21.685.699,88 zł w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 14.491.590,78 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 7.194.109,10 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 23.161.797,19 zł, w tym:
1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 14.791.269,12 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 11.903.712,12 zł:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.047.701.44 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.856.010,68 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 666.657,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.750.900,00 zł,
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 470.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 8.370.528,07 zł w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8.370.528,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.476.097,31 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.911.212,31 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 435.115,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł.
 
§ 5.
Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w 2023 roku do kwoty 100.000,00 zł.
 
§ 6.
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 40.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 7.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 8.
Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 9.
Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 10.
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.000,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.
2. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 53.640,00zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53.640,00 zł”.
3. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.
4. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 890.000,00 złi wydatki związane z obsługą systemu gospodarki  śmieciowej 983.665,40 zł.
5. Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.173.020,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami  w kwocie 6.173.020,00 zł.
 
§ 11.
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 12.
Określa się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego w  łącznej kwocie 34.440,00 zł. oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 34.440,00 zł.
 
§ 13. 
Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 zł,
2. Dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków  bieżących,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na łączną kwotę do 500.000,00 zł.
6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
 
§ 14.
W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Lubniewicach upoważnia Burmistrza Lubniewic do:
1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;”
 
§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XLI/263/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. (1227kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 255 z dnia 2023-01-26

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 13:29:37)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (27 stycznia 2023, 11:27:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317