NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/77/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie zmiany Uchwały nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/77/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie zmiany Uchwały nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1
Zmienia się treść  § 2 uchwały Nr IX/60/2007 Rady Miejskiej  w Lubniewicach z dnia 14 listopada     2007 r., który przyjmuje treść: „ustanawia się Pana Macieja Kilinkiewicza – radnego Rady Miejskiej w Lubniewicach przedstawicielem, za którego pośrednictwem Gmina działać będzie w Stowarzyszeniu”.

§ 2
Pozostałe punkty nie ulegają zmianie.

§ 3
Traci moc uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IX/60/2007 Rady Miejskiej  w Lubniewicach z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia   „Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 października 2012, 15:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1832