NULL string(0) ""

Uchwała nr XLI/261/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 grudnia 2022w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XLI/261/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 411.578,89 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.412,60  zł.
-zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 417.991,49 zł.

§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 260.623,94 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 149.663,40 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 110.960,54  zł.
 
§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  22.311.605,14 zł. w tym:
1) dochody bieżące –21.460.778,04 zł.
2) dochody majątkowe – 850.827,10 zł.
 
§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości
22.209.396,57 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 18.867.739,94 zł.
2) Wydatki majątkowe – 3.341.656,63 zł.
 
§ 5.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 102.208,57 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie  595.291,43 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
W uchwale nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok w  § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1. ustęp 1 otrzymuje brzmienie: " Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.113,27 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 130.420,70 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł".
2. ustęp 5 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 982.178,20 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 982.178,20 zł"
3. ustęp 6 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w kwocie 2.056.627,10 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami  w kwocie 2.383.803,09 zł".
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLI/261/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2022 r. (615kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (30 grudnia 2022, 12:33:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282