NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/76/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/208/2009 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat”.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 16 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72 poz. 619 ze zmianami), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/76/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/208/2009 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 w związku z art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 16 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr 72 poz. 619 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1
Zmienia się treść  § 1  ust. 2 uchwały XXVI/208/2009 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2009 r., który otrzymuje treść: „do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu, o którym mowa w ust.1 wyznacza się Zastępcę Burmistrza Lubniewic Panią Katarzynę Szczepańską”.

§ 2
Pozostałe punkty nie ulegają zmianie.

§ 3
Traci moc uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/208/2009 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Lubniewice do Stowarzyszenia  pod nazwą Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (18 października 2012, 14:58:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1782