NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/255/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 listopada 2022w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XL/255/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 listopada 2022


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 360.072,85 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 209.927,15 zł.
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 570.000,00 zł.

§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 323.184,14 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 416.830,15 zł.
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 740.014,29  zł.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  22.617.248,81 zł. w tym:
1) dochody bieżące –21.348.430,22zł.
2) dochody majątkowe – 1.268.818,59 zł.

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.364.085,29 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 18.911.468,12 zł.
2) Wydatki majątkowe – 3.452.617,17 zł.

§ 5.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 253.163,52 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 444.336,48 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022 (Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022 (Plan przychodów i kosztów samorzadowego zakładu budżetowego na 2022r.) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.
W uchwale nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok w  § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1. ustęp 1 otrzymuje brzmienie: " Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 123.813,27 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 124.120,70zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł".
2. ustęp 5 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 925.824,40 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 925.824,40 zł".1.
3. ustęp 6 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w kwocie 2.268.790,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami  w kwocie 2.595.965,99 zł".

§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XL/255/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. (777kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 listopada 2022, 11:22:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336