NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/253/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 listopada 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XL/253/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 listopada 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie    – 200,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie        – 280,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton               – 380,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 930,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 289,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)  mniejszej niż 22 miejsca – 400,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 700,00 zł.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXXI/186/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Uchwała nr XL/253/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. (417kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2340 z dnia 2022-11-23

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 listopada 2022, 10:52:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321