NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/251/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 listopada 2022w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXVI/227/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice dla obszaru położonego nad Jeziorem Lubniewsko, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/251/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 listopada 2022


w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXVI/227/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice dla obszaru położonego nad Jeziorem Lubniewsko, uchwala się, co następuje:


§ 1.
 Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice, przyjętego uchwałą Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady Miasta i Gminy Lubniewice dnia 28.06.2000 r. dotyczącej uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice.

§ 2.
Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – tekst studium w formie ujednoliconej;
2) załącznik nr 2 – stanowiący cześć graficzną zmiany studium w postaci rysunku w formie ujednoliconej „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice” w skali 1:25000;
3) załącznik nr 3 – stanowiący cześć graficzną zmiany studium w postaci rysunku w formie ujednoliconej „Zespół turystyczno-osadniczy Lubniewice - Glisno - Jarnatów” w skali 1:10000;
4) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium;
5) załącznik nr 5 – zbiór danych przestrzennych utworzonych do zmiany studium.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XL/251/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. (8192kB) pdf
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 listopada 2022, 10:42:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 313