NULL string(0) ""

Uchwała nr XL/252/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 listopada 2022w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/252/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 listopada 2022


w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uchwała nr XL/252/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 listopada 2022 r. (327kB) pdf


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
2339 z dnia 2022-11-23

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 listopada 2022, 10:14:12)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 listopada 2022, 10:44:15)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 311