NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/249/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 25 października 2022w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXIX/249/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 października 2022


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 335.500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 335.500,00 zł.

§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 410.500,00 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 335.500,00zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22.753.271,86 zł. w tym:
1) dochody bieżące –20.914.453,27zł.
2) dochody majątkowe – 1.838.818,59 zł.

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.463.219,63 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 18.270.588,17 zł.
2) Wydatki majątkowe –4.192.631,46 zł.

§ 5.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 290.052,23 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 407.447,77 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.
W uchwale nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok w  § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1. ustęp 6 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  w kwocie 2.838.790,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami  w kwocie 3.165.930,34 zł".

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

Uchwała nr XXXIX/249/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 25 października 2022 r. (448kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (26 października 2022, 09:26:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337