NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/247/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 października 2022w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/247/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 października 2022


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art 215, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.514.083,42 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.514.083,42 zł.
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 169.875,06 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.538,06zł.
-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 72.337,00 zł.

§ 3.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  22.256.205,65 zł. w tym:
1) dochody bieżące – 20.417.387,06zł.
2) dochody majątkowe – 1.838.818,59 zł.

§ 4.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 21.891.153,42 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 17.773.521,96 zł.
2) Wydatki majątkowe – 4.117.631,46 zł.
 
§ 5.
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 365.052,23 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 332.447,77 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 6.
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022 (Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).
 
§ 7.
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022 (Plan przychodów i kosztów samorzadowego zakładu budżetowego na 2022r.) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 8.
W uchwale nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok w  § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1. ustęp 5 otrzymuje  brzmienie: "Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 894.740,60 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 894.740,60 zł".
2. dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: "Określa się dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.503.290,00 zł. oraz wydatki finansowane tymi środkami  w kwocie 2.830.430,34 zł"

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
Uchwała nr XXXVIII/247/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 października 2022 r. (733kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 października 2022, 13:17:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742