NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVIII/246/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 października 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVIII/246/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 października 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Lubniewice:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków 1,08 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych 5,79 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,55 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy z przepisami prawa budowlanego 3,40 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 26,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,54 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.)
 
§ 2.
Traci moc uchwała nr XXII/136/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski
Uchwała nr XXXVIII/246/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 października 2022 r. (280kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2022.2062 z dnia 2022-10-21

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (24 października 2022, 13:07:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375