NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/242/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 19 września 2022w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVII/242/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 września 2022


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz.1634 ze zm. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.648.251,89 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.627.381,89 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę  20.870,00 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.858.235,80 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.556.878,11zł.
-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 301.357,69 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  19.682.418,51 zł.w tym:
1) dochody bieżące – 17.843.599,92zł.
2) dochody majątkowe – 1.838.818,59 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 21.661.574,64 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 17.613.822,18zł.
2) Wydatki majątkowe –4.047.752,46 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.979.156,13 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.676.656,13 zł
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXII/200/2021 z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022 ( Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022r.) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 
W uchwale nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok w  § 7 wprowadza się następujące zmiany:
1. ustęp 3 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 805.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 923.877.56 zł."
2. ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 53.646,74 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 53.646,74 zł”.
3. ustęp 5 otrzymuje  brzmienie: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 864.268,38 zł. oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 864.268,38 zł".

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski

Uchwała nr XXXVII/242/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 września 2022 r. (2251kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 września 2022, 10:53:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308