NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXVII/239/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 19 września 2022zmieniająca uchwałę nr XI/63/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a i b oraz art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/239/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 września 2022


zmieniająca uchwałę nr XI/63/2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. a i b oraz art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
W uchwale nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubniewice, § 1 otrzymuje brzmienie: Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się wg tabeli:§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski


Uchwała nr XXXVII/239/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 września 2022 r. (274kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2022.1784 z dnia 2022-09-20

metryczka


Odpowiada za treść: Malwina Kuszkowska
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 września 2022, 10:19:03)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 września 2022, 11:23:18)
Zmieniono: Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 375