Uchwała nr XXXVII/238/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 19 września 2022w sprawie połączenia samorządowych instytucji kulturyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) w zw. z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 2, 3 i 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10 oraz art. 13 ust. 1, 7 i 8 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479), po uzyskaniu: pozytywnych opinii Krajowej Rady Bibliotecznej, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVII/238/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 19 września 2022


w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) w zw. z art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 2, 3 i 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10 oraz art. 13 ust. 1, 7 i 8 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479), po uzyskaniu: pozytywnych opinii Krajowej Rady Bibliotecznej, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchwala się, co następuje:


§ 1.
1. Z dniem 01.01.2023 r. dokonuje się połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury:
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice
- Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą”
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, tworzy się samorządową instytucję kultury o nazwie Biblioteka - Centrum Kultury w Lubniewicach.
3. Biblioteka - Centrum Kultury w Lubniewicach uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu Biblioteki - Centrum Kultury w Lubniewicach, z rejestru instytucji kultury wykreśleniu ulegną instytucje, o których mowa w ust. 1.

§ 2.
Nadaje się Bibliotece - Centrum Kultury w Lubniewicach statut, którego treść określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

                                                                        Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                                Tomasz JaniszewskiUchwała nr XXXVII/238/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 września 2022 r. (516kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2022.1783 z dnia 2022-09-20

metryczka


Odpowiada za treść: Marta Rusakiewicz
Opublikował: Małgorzata Kuzajewska-Moskwa (21 września 2022, 09:09:48)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (21 września 2022, 11:22:12)
Zmieniono: Dz. U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 130