NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/59/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 lipca 2011w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Świerczewskiego w LubniewicachNa podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr IX/59/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 lipca 2011


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie cmentarza przy ul. Świerczewskiego w Lubniewicach

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice, przyjętego uchwałą Nr XXVII/225/2010 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia  24 lutego 2010 r., w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenu położonego przy ul. Świerczewskiego. 
 
§ 2.
1. Przedmiotem opracowania zmiany miejscowego planu jest przeznaczenie terenów na funkcję mieszkalnie i usługowe oraz inne wynikające z wniosków złożonych do planu.
2. Zakres ustaleń planu ustala się zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Zakres objęty zmianą planu obejmuje teren wskazany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.


 

Załącznik nr 1 do uchwały (1110kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 października 2012, 08:33:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1562