NULL string(0) ""

Uchwała nr IX/58/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 22 lipca 2011w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92 poz.880, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 24, poz. 159) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr IX/58/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 lipca 2011


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice

Na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92 poz.880, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 24, poz. 159) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1.
Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice w granicach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§2.
1. Przedmiotem opracowania jest zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych uchwałą.
2. Zakres zmiany Studium będzie zgodny z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic. 
 
§4.
Uchyla się w całości uchwałę Nr VII/41/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice 
            
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

Załącznik nr 1 do uchwały (531kB) jpg

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (9 października 2012, 14:55:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1533