Uchwała nr XXXVI/233/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 t.j. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXVI/233/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 t.j. ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 461.853,54 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
-  zwiększa się dochody bieżące o kwotę 266.853,54 zł.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 195.000,00 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.409.372,01 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 465.031,52 zł. -zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 944.340,49 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości  17.707.840,44 zł.w tym:
1) dochody bieżące – 15.889.891,85 zł,
2) dochody majątkowe – 1.817.948,59 zł.

§ 4. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 19.477.012,66 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 15.730.212,03 zł,
2) Wydatki majątkowe –3.746.800,63 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.769.172,22 zł, który zostanie pokryty  przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.466.672,22zł, w tym:
a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości : 332.447,77 zł ,
b) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 2.134.224,45 zł.
3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
W uchwale nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok w  § 7 wprowadza się następujące zmiany::
1. ustęp 1 otrzymuje brzmienie:  " Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 121.297,12 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 121.604,55 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł".
2. dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
„ Określa się dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 35.654,74 zł. i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 35.654,74 zł”..
3. dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: " Określa się dochody pochodzące z " Funduszu Pomocy w kwocie 407.292,05 oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa w kwocie 407.292,05 zł".

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                            Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                      Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXVI/233/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (1267kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 14:20:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91