Uchwała nr XXXVI/232/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/232/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Na terenie Gminy Lubniewice wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 
Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Lubniewice przy sprzedaży;
1) ze straganów przenośnych, handel na ziemi - 10,00 zł za zajęcie 1 m² powierzchni
2) z samochodu osobowego, ciężarowego, stołu pod zadaszeniem - 21,00 zł.

§ 3. 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez wezwania, na rachunek gminy nr 53 8369 0008 0050 0018 2000 0010 z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. 
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Poboru opłaty dokonują inkasenci:
1) na terenie wsi:
a) Glisno - sołtys Bronisław Boruta
b) Jarnatów - sołtys Zbigniew Kamieniczny
c) Rogi - sołtys Jan Pulkowski
2) na terenie miasta Lubniewice- Kamila Matczak
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust.2, za pobór opłaty targowej wysokości 10% pobranych i odprowadzonych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Lubniewice.

§ 5. 
Traci moc uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie opłaty targowej.   

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


                                                                            Przewodniczący
                                                                Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                         Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXVI/232/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (260kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2022.1300 z dnia 2022-06-22

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 13:51:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95