Uchwała nr XXXVI/228/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem LubniewskoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/228/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nad Jeziorem Lubniewsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego nad Jeziorem Lubniewsko.
2. Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, i obejmuje on teren działki o nr ewid. 831 obręb ewidencyjny Lubniewice oraz część terenu działki o nr ewid. 465/7 obręb ewidencyjny Glisno.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                            Tomasz Janiszewski

Uchwała Nr XXXVI/228/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (609kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 10:19:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66