Uchwała nr XXXVI/227/2022Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 20 czerwca 2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy LubniewiceNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/227/2022
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 20 czerwca 2022


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice dla obszaru położonego nad Jeziorem Lubniewsko.
2. Granice obszaru objętego opracowaniem oznaczono na załączniku graficznym Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, i obejmuje on teren działki o nr ewid. 831 obręb ewidencyjny Lubniewice oraz część terenu działki o nr ewid. 465/7 obręb ewidencyjny Glisno.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Przewodniczący
                                                                         Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                  Tomasz JaniszewskiUchwała Nr XXXVI/227/2022 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 czerwca 2022 r. (597kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Kozakiewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 czerwca 2022, 10:14:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68