NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/201/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2021w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/201/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.), art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372), uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubniewice na lata 2022-2035, obejmującą:
1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Informacje o relacji kształtowania długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2022-2035 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 
Określa się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 
Upoważnia się Burmistrza Gminy Lubniewice do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2 do uchwały,
2. Przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ,
3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych
z udziałem środków, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 5. 
Traci moc Uchwała nr XXIII/147/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2021-2035 z późn. zm.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Lubniewice

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

                                                                                Przewodniczący
                                                                     Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                             Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXII/201/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. (3805kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2021, 13:30:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422