NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/200/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2021w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 8, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1,3,4, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/200/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 8, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1,3,4, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Określa się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.602.995,03 zł w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 14.031.496,44 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1.571.498,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Określa się wydatki budżetu w łącznej kwocie 16.030.838,66 zł, w tym:
1. wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 13.717.521,11 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 10.354.259,91 zł:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.348.963,81 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.005.566,10 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 482.920,20 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.715.341,00 zł,
4) wydatki na obsługę długu publicznego – 165.000,00 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 2.313.317,55 zł w tym:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2.313.317,55 zł,
2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 608.869,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 
1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 427.843,63 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 875.343,63 zł,
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 447.500,00 zł.
4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie w występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 500.000,00 zł.

§ 4. 
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 23.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 38.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Określa się plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 
Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł oraz na wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.
2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.
3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 805.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 903.670,00 zł.

§ 8. 
Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. 
Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 zł,
2. dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach, niż bank prowadzących obsługę budżetu Gminy,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł.

§ 10. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 11. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

                                                                            Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                        Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. (999kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2022.86 z dnia 2022-01-11

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2021, 13:26:11)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2022, 15:03:20)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 438