NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/198/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2021w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXII/198/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1, 2, 3, 4, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 70.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 70.000,00 zł.

§ 2. 
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 191.484,56 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.800,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 92.684,56 zł.

§ 3. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.866.407,26 w tym:
1) dochody bieżące – 16.128.607,26 zł,
2) dochody majątkowe – 737.800,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 18.003.915,91 zł w tym:
1) Wydatki bieżące – 15.153.765,68 zł,
2) Wydatki majątkowe – 2.850.150,23 zł.

§ 5. 
1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.137.508,65 zł, który zostanie pokryty:
a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 85.112,50 zł,
b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 1.000.840,25 zł,
c) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: 51.555,90 zł.
2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.665.008,65 zł, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                            Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                         Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXII/198/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. (553kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2021, 13:15:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 519