NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/196/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2021w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2022 – 2026”.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.); art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXII/196/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2022 – 2026”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.); art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala co następuje:


§ 1. 
Przyjmuje się „Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Lubniewice na lata 2022 – 2026”, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

                                                                                     Przewodniczący
                                                                         Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                 Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXII/196/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. (478kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2021.2808 z dnia 2021-12-23

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2021, 12:59:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422