NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/195/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 21 grudnia 2021w sprawie określenia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 6r ust. 2 da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXII/195/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 21 grudnia 2021


w sprawie określenia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), w związku z art. 6r ust. 2 da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. 
Uchyla się uchwałę nr XXXI/187/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              Przewodniczący
                                                                   Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                          Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXII/195/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021 r. (205kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Kuzajewska
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2021, 12:55:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454