NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/192/2021Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 17 listopada 2021w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice i Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 18 ust.1 i ust. 3, art.19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz art. 10, art. 13 ust 1, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/192/2021
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 17 listopada 2021


w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice i Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 18 ust.1 i ust. 3, art.19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz art. 10, art. 13 ust 1, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1479 ) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1. 
1. W celu efektywnego wykonywania zadań własnych w zakresie potrzeb wspólnoty samorządowej w dziedzinie kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania, wyraża się zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury tj.  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice oraz Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach.
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, utworzona zostanie samorządowa instytucja kultury pod nazwą ”Biblioteka i Ośrodek Kultury w Lubniewicach” z siedzibą w Lubniewicach, której terenem działania będzie obszar Gminy Lubniewice.
3. Połączenie, określone w § 1,  nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice i Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach.

§ 2. 
Uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
- Krajowej Radzie Bibliotecznej
- Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.

§ 4. 
Zobowiązuje się Burmistrza Lubniewic, po uzyskaniu opinii, o których mowa w §3, do wystąpienia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1, ust. 1.

§ 5. 
Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach, Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Lubniewice i Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach.

§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                    Przewodniczący
                                                                        Rady Miejskiej w Lubniewicach
                                                                                Tomasz Janiszewski


Uchwała Nr XXXI/192/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 listopada 2021 r. (197kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Bartosz Jankowski
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2021, 09:07:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491